The Swedish Glaucoma Nicotinamide Trial

The Swedish Glaucoma Nicotinamide Trial (SGNT)

Glaukom (grön starr) är en vanlig sjukdom. Cirka 80 millioner personer världen över är drabbade. Det är en kronisk sjukdom som orsakar skador på synnerven och leder till synfältsbortfall. Glaukom är en vanlig orsak till blindhet. Även i Sverige blir mer än 40% blinda på ett öga under sin livstid och nästan var femte på båda. Glaukom medför oro hos den drabbade, ger nedsatt livskvalitet och påverkar självständigheten.

Orsaken till sjukdomen är inte helt känd, men ett förhöjt ögontryck bidrar till utvecklingen av skadorna. Att sänka ögontrycket är hittills den enda behandling med bevisad effekt på sjukdomsförloppet. Behandling är inte botande, men minskar risken för ytterligare skador. Många patienter fortsätter dock försämras trots ögontrycksänkning och därför söker man efter andra möjligheter att bromsa skadeutvecklingen.

Nya rön har påvisat att personer med glaukom har sänkt koncentration av nikotinamid i blod jämfört med friska individer. En pilotstudie med 12 veckors nikotinamidbehandling har visat att synfunktionen kan återställas till viss del hos glaukompatienter. En forskargrupp har i djurstudier nyligen funnit att kosttillskott med nikotinamid (en variant av B-vitamin) bromsar nedbrytande metabola processer i nervcellerna och därigenom skyddar synnerven. Nikotinamid är kostnadseffektivt och har efter decennier av kliniskt användande vid t.ex. Typ-1 Diabetes få biverkningar dokumenterat. Studier har även påvisat en positiv effekt av nikotinamid i form av förbättrad psykisk hälsa. Detta utgör en ny angreppspunkt för att kunna behandla sjukdomen och nikotinamid tycks därför vara en lämplig kandidat för att behandla glaukomsjukdomen.

Under våren 2022 startar en nationell, randomiserad, kontrollerad, dubbel-blind, klinisk studie för att studera effekten av behandling med nikotinamid vid glaukom. Forskningsstudiens huvudsyfte är att hitta en ny och effektiv behandling för glaukom. Hypotesen är att nikotinamid har en skyddande effekt på nervcellerna, s.k. neuroprotektion. Nikotinamidbehandling vid glaukom antas ge en effektivare inbromsning av sjukdomen jämfört med den kontrollgrupp som inte får behandlingen.
Skulle forskningsstudien påvisa att nikotinamid är en effektiv behandling vid glaukom, skulle det innebära att nikotinamid blir den första behandlingen av glaukom som inte riktar sig mot att sänka ögontrycket utan i stället skydda nervcellerna. Vid ett positivt utfall av studien kan nikotinamidbehandling snabbt sättas som standardrutin vid en glaukomdiagnos.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden.

Medverkande kliniker

Här presenteras klinikerna mera ingående. Klicka på länkarna för att komma till respektive institution som medverkar i studien

Tre vanliga frågor

Här nedan följer tre svar på mest vanliga frågor.
Fler frågor och svar finner du i "Frågor och svar om SGNT".
Vem kan delta i studien?

Patienter som har obehandlat primärt öppenvinkelglaukom eller pseudoexfoliationsglaukom får frågan om deltagande i forskningsstudien.

Patienter som har en sedan tidigare bekräftad diagnos, kan inte delta i studien.

Hur får deltagare information om studiens resultat?

Utöver fortlöpande information om egna undersökningsresultat, kommer resultatet av studien att presenteras i internationell vetenskaplig tidskrift.

Får man veta vilken behandlingsarm man som studieperson hamnar i?

Nej, varken patient eller behandlande läkare kommer att veta vilken behandlingsarm studiepersonen tillhör. Alla patienter i studien följs på samma sätt.